Vergelijk 60.000+ hondenproducten van 700+ merken en 35+ webshops

Vergelijk 60.000+ hondenproducten

    

Jouw hond verzekeren bij Petplan

Lees alles over de hondenverzekeringen van Petplan

Om je te verzekeren voor onvoorziene hoge dierenartskosten is het verstandig om een hondenverzekering af te sluiten. Een ongeval zit in een klein hoekje en de kosten kunnen behoorlijk oplopen. Hierdoor beslissen steeds meer hondenbezitters om een hondenverzekering af te sluiten om zich te verzekeren tegen de kosten van een ongeval of voor het ziek worden van je hond. De pakketten van Petplan zijn opgedeeld in drie pakketten waarbij verschillende vergoedingspercentages van toepassing zijn en verschillende maximale vergoedingen per jaar.  Daarnaast is het mogelijk om per pakket nog 3 andere aanvullende verzekeringen toe te voegen aan je pakket.

Bij Petplan is het mogelijk om een speciale puppyverzekering af te sluiten. Wanneer je hond niet ouder is 1 jaar is het mogelijk om je hond te verzekeren tegen een extra scherp tarief die een hondenleven lang geldig is! Daarnaast geeft PetPlan regelmatig cadeaus weg bij het afsluiten van een hondenverzekering.

Gratis E-Book aanvragen? Alles wat je moet weten over een hondenverzekering

Veelgestelde vragen over Petplan

Waarop is de verzekering gebasseerd?
De verzekeringsovereenkomst met u is gebaseerd op:
 1. De gegevens die u telefonisch of schriftelijk aan ons doorgeeft. Wanneer de gegevens door Petplan bevestigd worden, moet u deze op juistheid en volledigheid controleren. U bent verplicht om onjuistheden direct te melden 7 aan Petplan.
 2. De antwoorden op de vragen die Petplan u stelt en die u juist en zo volledig mogelijk moet beantwoorden.
 3. De polis die na acceptatie op basis van de gegeven antwoorden verstrekt wordt.
 4. De algemene en de bijzondere voorwaarden en de eventuele clausules die bij de polis worden afgegeven.
Begin, looptijd en einde van de verzekeringsovereenkomst

Begin van de overeenkomst De overeenkomst begint op de dag na de op de polis vermelde ingangsdatum om 00.00 uur. Duur van de overeenkomst De overeenkomst wordt aangegaan voor de op de polis genoemde verzekeringstermijn en wordt vervolgens steeds met één jaar verlengd, tenzij de overeenkomst wordt beëindigd met inachtneming van hetgeen in artikel 3.3 is vastgelegd. Einde van de overeenkomst De verzekeringsovereenkomst kan schriftelijk worden opgezegd:

 1. Door de verzekeringsnemer per de contractsvervaldatum met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De dekking eindigt dan op de contracts vervaldatum. Na afloop van de eerste contractsperiode kan de verzekering dagelijks opgezegd worden, met een opzegtermijn van een maand.
 2. Door Petplan per de contractsvervaldatum met inachtneming van een opzeg termijn van 2 maanden. De dekking eindigt dan op de contractsvervaldatum.
 3. Door verzekeringsnemer, indien hij of zij gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 6.6.
 4. Door Petplan, als u meer dan gemiddeld schades meldt of dat het totale schadebedrag van de schades hiervoor aanleiding geeft. In dat geval stuurt Petplan u 2 maanden van tevoren schriftelijk bericht. Petplan kan besluiten u een gewijzigde polis aan te bieden met beperkende voorwaarden.
 5. Door Petplan indien er sprake is van opzet tot misleiding. In overige gevallen waarin niet meer in redelijkheid kan worden verlangd dat Petplan de overeenkomst voortzet, kan Petplan opzeggen met inachtneming van een termijn van 2 maanden.
 6. Door Petplan, bij nalatigheid in betaling van de premie door de verzekering-nemer, met inachtneming van een respijttermijn (zie artikel 7.2.a).
 7. Door Petplan, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, indien de verzekeringsnemer enige andere verplichting uit de verzekeringsovereenkomst niet is nagekomen. De verzekering eindigt na schriftelijke bevestiging door Petplan waarin de opzegtermijn wordt genoemd. In de volgende gevallen eindigt de verzekering automatisch:
 8. Zodra de verzekeringsnemer zich blijvend in het buitenland heeft gevestigd of langer dan 3 maanden in het buitenland verblijft.
 9. Bij het overlijden van het verzekerd gezelschapsdier. De verzekeringsnemer dient Petplan daarover uiterlijk binnen 30 dagen te informeren en is verplicht een overlijdensverklaring van het verzekerde gezelschapsdier opgesteld en ondertekend door de dierenarts te overleggen.
 10. Op het moment dat afstand wordt gedaan van het verzekerd gezelschapsdier. De verzekeringsnemer dient Petplan daarover zo spoedig mogelijk te informeren. Verzekeringsnemer dient binnen 30 dagen een afstandsverklaring te overleggen die door de oude en nieuwe eigenaar ondertekend is. De nieuwe eigenaar kan schriftelijk verzoeken om de bestaande verzekeringsovereenkomst voort te zetten. Uitsluitend wanneer Petplan hiermee akkoord gaat kan de verzekeringsovereenkomst op dezelfde condities worden voortgezet.
 11. Bij vermissing van het verzekerd gezelschapsdier. De vermissing dient gemeld te worden bij Petplan. Indien het verzekerde gezelschapsdier niet is teruggekeerd, eindigt de verzekering op de 30e dag na de melding.

Administratiekosten bij afstand doen Indien verzekeringsnemer afstand doet van het verzekerd gezelschapsdier of indien de overeenkomst beëindigd wordt door vermissing van het verzekerd gezelschapsdier, kan Petplan administratiekosten in rekening brengen tot een maximum bedrag van € 35,-.

Wijziging van de dekking

Verzekeringsnemer kan alleen op de hoofdvervaldatum kiezen voor een beperking van de dekking of juist kiezen voor een uitgebreider zorgpakket en extra aanvullende verzekeringen maar dit kan alleen wanneer Petplan daarvoor toestemming heeft gegeven. Wijzigingen van de dekking worden doorgevoerd met inachtneming van hetgeen in artikel 6.4 en 6.5 is vastgelegd.

Algemene verplichtingen en bepalingen

Informatieplicht verzekeringsnemer De verzekeringsnemer is verplicht zo spoedig mogelijk schriftelijk alle informatie te verstrekken aan Petplan die benodigd is om de verzekeringsovereenkomst te kunnen uitvoeren. Hieronder valt o.a.:

 1. Het medisch dossier van het verzekerd gezelschapsdier, verkrijgbaar via de behandelend dierenarts en/of specialist, indien Petplan daarom verzoekt.
 2. Wijziging van de eigen dierenarts.
 3. Wijziging van het premie-incassoadres of van het bank-/gironummer.
 4. Wijziging van eigen adresgegevens inclusief de e-mailgegevens.
 5. Het overhandigen van een uitschrijvingsbewijs opgesteld door de dierenarts, indien afstand is gedaan van het dier, deze wordt vermist of is overleden.

Mededelingen van Petplan gericht aan het laatst bekende (e-mail)adres van de verzekeringsnemer worden geacht hem of haar te hebben bereikt. De verzekeringsnemer wordt geacht daarvan kennis te hebben genomen. Melding eigen dierenarts Verzekeringsnemer is verplicht bij begin van de verzekeringsovereenkomst de eigen dierenarts op te geven. Indien de eigen dierenarts niet (tijdig) bekend is, wordt in de Petplan administratie de dierenarts opgenomen die vermeld staat op de 1e declaratie die bij Petplan bekend is. Meldingsplicht behandeling medisch noodzakelijke zorg boven € 750,-

 1. De verzekeringsnemer is verplicht om bij niet spoedeisende medisch noodzakelijke zorg van het verzekerd gezelschapsdier door een dierenarts / behandelaar vooraf melding te doen aan Petplan als de verwachting is dat de totale kosten van diagnose tot en met nabehandeling meer bedragen dan € 750,-.
 2. De verzekeringsnemer is verplicht om bij spoedeisende en medisch noodzakelijke zorg van het verzekerd gezelschapsdier door een behandelaar zo spoedig als redelijk is melding te doen aan Petplan als (de verwachting is dat) de totale kosten van diagnose tot en met nabehandeling meer bedragen dan € 750,-.
 3. De melding als bedoeld bij 5.3.a en 5.3.b gebeurt digitaal aan Petplan via een link op de website: www.petplan.nl/meldingsplicht/. De melding verloopt volgens een vast protocol en bevat tenminste de volgende documentatie:
  1. volledige patiëntenkaart en/of medisch dossier;
  2. informatie over de voorgeschiedenis, diagnose en behandelplan;
  3. offerte/indicatie van de behandelkosten vanaf diagnose tot en met nazorg.
 4. De verzekeringsnemer kan een behandelaar machtigen om de melding te doen als bedoeld in artikel 5.3. e.
 5. Petplan zal zo spoedig mogelijk, zo mogelijk nog dezelfde dag, maar uiterlijk binnen een werkdag, een ontvangstbevestiging per mail of fax van de melding sturen. Tevens vermeldt Petplan daarbij haar beslissing over de behandelaar inhoudende:
  1. Akkoord voor (verdere) behandeling bij de behandelaar die verzekeringnemer heeft gekozen;
  2. Akkoord voor (verdere) behandeling van de indicatie voor een afgesproken vast tarief bij een door Petplan aangewezen of voorgeschreven behandelaar. Petplan kan in dat geval verwijzen naar een lijst van behandelaars die de volledige indicatie inclusief alle daaraan gerelateerde behandelkosten tegen een vooraf afgestemd vast tarief uitvoeren. Eigenaar heeft de keuze om de behandeling ook bij de zelf gekozen kliniek uit te laten voeren. In dat geval vergoedt Petplan de kosten voor de volledige behandeling van de indicatie tot maximaal het tarief dat zij is overeengekomen met de voorgeschreven of aangewezen behandelaar.
  3. Niet akkoord indien niet, of niet correct aan de melding zoals beschreven bij 5.3.c is voldaan.

Een akkoord voor een bepaalde behandelaar betekent NIET automatisch een akkoord voor de te maken kosten. Het recht op vergoeding van de gemaakte kosten kan Petplan pas beoordelen nadat de declaratie is ontvangen en met inachtneming van de toepasselijke polisvoorwaarden en gekozen dekking.
Behandelingsverplichting medisch noodzakelijke zorg gelijk aan of lager dan € 750,- eigen dierenarts.
De verzekeringsnemer is verplicht om niet spoedeisende medisch noodzakelijke zorg van het verzekerd gezelschapsdier, waarvan de verwachting is dat de totale kosten van diagnose tot en met nabehandeling maximaal € 750,- bedragen uit te laten voeren door de eigen dierenarts. Uitgezonderd van deze verplichting zijn behandelingskosten voor medische zorg gemaakt bij een andere kliniek na doorverwijzing door de eigen dierenarts en indien is voldaan aan de procedure meldingsplicht zoals omschreven onder artikel 5.3.
Eigen bijdrage bij niet nakomen van een verplichting
Indien de verzekeringsnemer een verplichting uit artikel 5.3 of artikel 5.4 niet is nagekomen, heeft Petplan het recht om, ongeacht de overige polis bepalingen, een eigen bijdrage in te houden op de declaratie van 50% van de betreffende zorgkosten. Indien de verzekeringsnemer het voorgestelde advies voor behandeling uit artikel 5.3.e sub 2 niet opvolgt of besluit te kiezen voor een andere behandeling, vervalt ieder recht op vergoeding van zorgkosten.
Actieve doorverwijzing naar dierenarts
Petplan heeft het recht u naar een andere dierenarts of specialist door te verwijzen waar zij mee samenwerkt, indien naar het oordeel van Petplan vergelijkbare diensten of behandelingen van goede kwaliteit kunnen worden aangeboden. Wanneer u de behandeling laat uitvoeren door een dierenarts of dierenarts-specialist die Petplan actief heeft geadviseerd, dan vindt gedeeltelijke vergoeding plaats volgens deze voorwaarden met een minimale eigen bijdrage van 20%. Een lijst en met uitleg van dierenartsen waar Petplan contractueel afspraken mee heeft gemaakt, is terug te vinden op de website van Petplan.
Zorgplicht
Verzekeringsnemer is verplicht op advies van zijn dierenarts het verzekerde gezelschapsdier te voorzien van alle noodzakelijke en gebruikelijke (preventieve) zorg inclusief alle behandelingen om ziekte en verwonding te voorkomen.
Identificatiechip
Indien het gezelschapsdier bij begin van de overeenkomst niet is voorzien van een identificatiechip is verzekeringsnemer verplicht het verzekerde gezelschapsdier bij het eerste bezoek aan de dierenarts te laten registreren met behulp van een identificatiechip die voldoet aan de ISO-standaard.
Actueel gewicht hond
Indien het verzekerd gezelschapsdier een hond betreft, dient verzekeringsnemer het actuele gewicht te vermelden wanneer een declaratie wordt ingediend. Met het correcte gewicht kan dan de juiste premie worden vastgesteld, hetgeen bijbetaling of restitutie van de premie met zich mee kan brengen.

Premie-opbouw voorwaarden

Premieopbouw
De premie is afhankelijk van de leeftijd van het verzekerde gezelschapsdier en bij de hond ook van het volgroeid gewicht. Petplan kan bij acceptatie (ras)honden indelen in een minimumgewichtsklasse indien naar haar oordeel het gemiddelde gewicht van de populatie in deze categorie ligt.
Premievaststelling
Bij begin van de verzekeringsovereenkomst wordt de premie voor het verzekerd gezelschapsdier vastgesteld. Deze is gelijk aan het tarief dat overeenkomt met de actuele leeftijd van het verzekerd gezelschapsdier en (bij de hond) het volgroeide gewicht.
Indexatie en verouderingstoeslag
Petplan zal jaarlijks op de hoofdvervaldatum een verouderingstoeslag doorvoeren van 1% op alle premies. Daarnaast zullen de premies worden aangepast met de stijging van de consumentenprijsindex in het voorafgaande jaar, met een minimum percentage van 3%.
Verouderingstoeslag oudere dieren
Indien het verzekerde dier bij prolongatie van de verzekering 8 jaar of ouder is, zal Petplan voor elk jaar dat het dier ouder is dan 8 jaar, een extra premietoeslag rekenen van 4%.
Aanpassing tarief bij wijziging dekking
Bij een wijziging van de dekking wordt als nieuwe premie aangehouden het tarief dat overeenkomt met de daadwerkelijke leeftijd (en bij de hond ook het gewicht) van het verzekerd gezelschapsdier op het moment dat de wijziging wordt doorgevoerd.
Aanpassing tarief bij wijziging
Reisverzekering Werelddekking Artikel 6.5 is niet van toepassing wanneer de wijziging in de verzekeringsovereenkomst uitsluitend een mutatie van de aanvullende Reisverzekering Werelddekking betreft.
Wijziging premie en voorwaarden
Petplan heeft het recht tussentijds de premie en/of de voorwaarden van zowel individuele verzekeringen als groepen verzekeringen te herzien. De verzekeringsnemer wordt van een herziening van premie en/of voorwaarden schriftelijk in kennis gesteld. Tenzij de verzekeringsnemer binnen een termijn van één maand na dagtekening van dit schrijven schriftelijk het tegendeel aan Petplan heeft bericht, wordt hij of zij geacht met de herziening te hebben ingestemd. Wanneer de verzekeringsnemer niet akkoord gaat met de herziening kan de verzekering tussentijds beëindigd worden per de wijzigingsdatum. De verzekeringsnemer heeft tot 30 dagen na ingang van de wijzigingen het recht om tussentijds op te zeggen. De mogelijkheid tot opzegging geldt niet indien:

 1. De herziening van de premie en/of de voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen.
 2. De herziening een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt.
 3. De premieverhoging veroorzaakt wordt door het aanpassen van het volgroeid gewicht bij honden.
Premiebetaling

Eerste premie
Onder eerste premie wordt verstaan de premie die u verschuldigd bent vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot aan de eerste premievervaldag.Hieronder zijn ook begrepen de kosten en assurantiebelasting. U dient de eerste premie vooruit te betalen. Als u de eerste premie niet heeft betaald binnen 14 kalenderdagen nadat deze verschuldigd is wordt er, zonder een nadere ingebrekestelling, vanaf de ingangsdatum van de verzekering geen dekking verleend. Vervolgpremie Onder vervolgpremie wordt verstaan de premie, niet zijnde de eerste premie, die u telkens verschuldigd bent op de premievervaldag, inclusief de premies in verband met tussentijdse wijzigingen. Hieronder zijn ook begrepen de kosten en assurantiebelasting.

 1. U dient de vervolgpremie vooruit te betalen. De vervolgpremie moet u uiterlijk op de dertigste kalenderdag nadat deze verschuldigd is aan ons hebben betaald.
 2. Indien wij genoodzaakt zijn de premie langs gerechtelijke weg of via een andere externe procedure te innen zijn alle bijkomende kosten voor uw rekening.
 3. Als u de vervolgpremie of bijkomende kosten weigert te betalen, wordt geen dekking verleend voor schadegebeurtenissen die daarna plaatsvinden.
 4. Als u de vervolgpremie of bijkomende kosten niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend voor schadegebeurtenissen die plaatsvinden vanaf de vijftiende dag nadat wij u hebben aangemaand onder vermelding van de gevolgen van niet betaling en betaling is uitgebleven.
 5. U blijft vervolgens verplicht de vervolgpremie en bijkomende kosten te vol doen. De dekking wordt hersteld 1 dag na ontvangst van al hetgeen u aan Petplan verschuldigd bent, mits Petplan de verzekering wenst voort te zetten en de verzekering door Petplan nog niet is beëindigd. Schaden die zich hebben voorgedaan in de periode dat de dekking was vervallen blijven van dekking uitgesloten.

Vordering
Het is de verzekeringsnemer niet toegestaan om de verschuldigde premie te verrekenen met de van Petplan te vorderen vergoedingen.
Voortijdige beëindiging overeenkomst
Wanneer Petplan de overeenkomst heeft opgezegd en de beëindiging als gevolg van opzet tot misleiding aan verzekeringsnemer is toe te rekenen, wordt geen premierestitutie verleend. Indien door de verzekeringsnemer de overeenkomst voor de contractsvervaldatum wordt opgezegd of wanneer betalingsverplichtingen zijn verzaakt, behoudt Petplan onverminderd recht op alle financiële aanspraken die uit de overeenkomst voortvloeien. Bovendien wordt in dat geval een bedrag van € 35,- aan administratiekosten ingehouden.

Afhandeling declaraties

Declareren
Wanneer verzekeringsnemer een declaratie wil indienen, stuurt deze een volledig ingevuld declaratieformulier met originele nota’s naar Petplan. Verzekeringsnemer vult altijd per verzekerd gezelschapsdier een apart declaratieformulier in. Een declaratie kan ook direct worden ingestuurd door de behandelaar indien deze een factoringovereenkomst heeft afgesloten die voldoet aan de criteria van Petplan.
Tijdig en eenmalig insturen van declaraties
De verzekeringsnemer kan de nota’s opsparen, maar dient deze met het declaratieformulier uiterlijk binnen een jaar na de oudste behandeldatum bij Petplan in te dienen. Declaraties die later worden ingediend geven nooit recht op vergoeding.
Eisen aanlevering declaraties
Indien een declaratie per post wordt ingestuurd dient in alle gevallen duidelijk te zijn aangegeven welk verzekerd gezelschapsdier het betreft inclusief de vermelding van het unieke dieridentificatienummer (“chipnummer”). Tevens dienen de declaraties door de behandelaar gewaarmerkt te zijn en moet duidelijk zijn aangegeven welke behandeling heeft plaatsgevonden alsmede de daarvoor berekende vergoeding.
Specificatie van de nota
Petplan heeft het recht onderdelen van een declaratie nader te (laten) specificeren teneinde het recht op vergoeding te kunnen beoordelen. Indien een declaratie is samengesteld uit zowel gedekte als niet gedekte ziektekosten, wordt het uit te keren bedrag naar evenredigheid vergoed.
Toeslag aanlevering declaratie per post
Facturen worden bij voorkeur aan het eind van het verzekeringsjaar aan Petplan aangeboden. Voor elke verzameling nota’s met een declaratieformulier die per post wordt aangeboden houdt Petplan €10,- administratiekosten in.
Overleg
Voor een goede uitvoering van de verzekeringsovereenkomst heeft Petplan het recht met de verzekeringsnemer of namens hem of haar met de behandelaar in overleg te treden:

 1. Over de diagnosestelling en/of behandeling en de daaraan verbonden kosten.
 2. Over een door de kliniek voorgestelde behandeling of onderzoek.
 3. Om relevante informatie uit te wisselen over het verzekerde gezelschapsdier.

In relatie daarmee kan de behandelaar geïnformeerd worden over de zorgverzekering en dekkingen van Petplan, of de premie betaald is, welke behandelingen vergoed worden en hoe de uitkering wordt berekend. Petplan is tevens zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar gemachtigd om alle extra informatie op te vragen bij de behandelaar die benodigd is om de ingediende declaratie correct af te handelen.
Geen toezegging vergoeding aan de telefoon
Petplan zal nooit telefonisch de toezegging doen dat een nog niet door Petplan ontvangen declaratie of een nog uit te voeren behandeling vergoed zal worden. Petplan dient altijd eerst een volledig overzicht van de uitgevoerde behandelingen met, indien van toepassing, een begeleidend declaratieformulier te hebben ontvangen, waarna schriftelijk de beslissing aan de verzekeringsnemer bekend wordt gemaakt.
Verstrekken van diergeneesmiddelen
Het voorschrijven en afleveren van diergeneesmiddelen dient te voldoen aan de door de beroepsgroep voor dierenartsen uitgegeven richtlijn, waarbij de maximaal afgegeven hoeveelheid ineens voldoende is voor behandeling voor een periode van maximaal twee maanden. Indien de maximaal afgegeven hoeveelheid diergeneesmiddel per verstrekking wordt overschreden kan Petplan vergoeding van de gehele verstrekking afwijzen.
Second opinion
Verzekeringsnemer heeft het recht onafhankelijk van Petplan een second opinion uit te laten voeren ten aanzien van diagnosestelling en/of behandeling. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van verzekeringsnemer.
Verjaring aanspraak op vergoeding
Wanneer Petplan van oordeel is dat zij voor een ingediende declaratie tegenover de verzekeringsnemer geen of een beperkte verplichting heeft, zal zij de verzekeringsnemer hierover schriftelijk informeren. Een vordering vervalt indien de verzekeringsnemer een geschil daarover niet binnen een jaar na de datum van de definitieve beslissing van Petplan aanhangig maakt bij de geschillencommissie KIFID of de bevoegde rechter.
Niet nakomen verplichtingen
Indien de belangen van Petplan door het niet nakomen van enige verplichting van de verzekeringsnemer uit deze verzekeringsovereenkomst worden geschaad, is Petplan niet verplicht de ingediende declaratie te vergoeden.
Terugvorderen vergoeding
Indien verzekeringsnemer verzuimd heeft zijn premie te voldoen en er inmiddels een uitkering is gedaan, behoudt Petplan zich het recht voor alle ten onrechte gedane vergoedingen terug te vorderen.
Verblijf buiten Nederland
Indien er recht is op vergoeding van ziektekosten gemaakt buiten Nederland dan is deze beperkt tot behandelingen die medisch noodzakelijk zijn en waarbij uitstel van behandeling medisch gezien onverantwoord is totdat verzekeringsnemer terug is in Nederland. Vergoeding van ziektekosten is beperkt tot een verblijf in het buitenland van een aaneengesloten periode van maximaal 3 maanden en alleen mogelijk onder overlegging van een duidelijk gespecificeerde factuur met medisch dossier opgesteld in de Engelse taal.  

Wachttermijn bij begin verzekeringsovereenkomst

Tenzij anders vermeld op het polisblad geldt vanaf de ingangsdatum van de verzekering een wachttermijn van 30 dagen. In deze periode is er nog geen dekking, behoudens voor het plaatsen van de identificatiechip en het laten uitvoeren van preventieve zorg indien deze diensten onder het gekozen zorgpakket vallen. De kosten van ziekten, indicaties of aandoeningen die in de wachttermijn of eerder zijn ontstaan, alsmede alle (vervolg)kosten die hieruit voortkomen, komen nimmer voor vergoeding in aanmerking. Dit artikel is onverminderd van kracht indien bedoelde ziektekosten voortkomen uit een ongeval.

Verhaal zorgkosten

Indien verzekeringsnemer een derde aansprakelijk kan stellen voor zorgkosten voor zijn/haar gezelschapsdier, kan Petplan op deze partij zelf de uitgekeerde kosten verhalen. Verzekeringsnemer is verplicht alle medewerking te verlenen die daarbij nodig is.

Afwijkende tarieven en behandelingen

Indien een dierenarts voor vergelijkbare indicaties, aandoeningen en/of diensten een afwijkend behandelingsprotocol hanteert en/of een verschillend (hoger) tarief dan gebruikelijk, dan behoudt Petplan zich het recht voor om vergoeding voor deze (meer) kosten te weigeren. Petplan kan in dergelijke situaties besluiten het verzekerde dier naar andere dierenartsen te verwijzen. Petplan behoudt zich het recht voor om behandelingen van deze dierenartsen niet te vergoeden. Indien Petplan behandelingen van deze dierenartsen niet meer vergoedt, wordt u daar tijdig over geïnformeerd.

Poliskosten

Er kunnen poliskosten in rekening worden gebracht bij afgifte van een nieuwe polis.

Uitsluitingen

Epidimie
Er bestaat geen recht op vergoeding van declaraties die het gevolg zijn of verband houden met een ziekte van epidemische omvang, dat wil zeggen indien 5% of meer van de landelijke populatie honden, katten, konijnen of papegaaiachtigen door de desbetreffende ziekte of aandoening is getroffen.
Molest
Er bestaat geen recht op vergoeding van declaraties die het gevolg zijn van of verband houden met een gebeurtenis die is veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij.
Opzet of grove schuld
Er bestaat geen recht op vergoeding van declaraties die het gevolg zijn van of verband houden met opzet of grove schuld van de verzekeringsnemer of een lid van zijn gezin, die 14 jaar of ouder is.
Bijzonder gebruik
Er bestaat geen recht op vergoeding van declaraties indien het verzekerd gezelschapsdier wordt gebruikt voor bewaking of een bijzondere vorm van sport (zoals windhondenraces en sledehondensport), tenzij dit middels een aanvullende clausule in de zorgverzekering expliciet is ingesloten.
Onvolledige of onjuiste opgave
Er bestaat geen recht op vergoeding van declaraties die het gevolg zijn van of verband houden met het al dan niet opzettelijk doen van onvolledige of onjuiste opgave omtrent het ontstaan, de aard of de omvang van een schade. In dat geval wordt de verzekering direct beëindigd zonder premierestitutie.
Overige uitsluitingen
Uitgesloten van vergoeding zijn alle kosten die betrekking hebben op en/of verband houden met:

 1. Ziekten, indicaties, aandoeningen of medische klachten, al of niet veroorzaakt door een ongeval, die al aanwezig waren vóór of op de ingangsdatum van de verzekering inclusief alle medische klachten die ontstaan in de wachttermijn van de verzekering, alsmede alle mogelijke complicaties die hieruit volgen.
 2. Overbodige of onnodig kostbare (be)handelingen of verstrekkingen, ter beoordeling van Petplan.
 3. Preventieve zorg, inclusief preventieve consulten en diagnostiek (waaronder inbegrepen pre anesthetisch (bloed)onderzoek, DNA testen), behandeling en/of verstrekkingen ten behoeve van het gezelschapsdier ter voorkoming van gezondheidsklachten en/of afwijkingen, behoudens hetgeen hierover binnen het TOTAAL Pakket is opgenomen.
 4. Het laten uitvoeren van een second opinion.
 5. Chirurgische behandeling van alle heup- en elleboogaandoeningen bij honden met een volwassen gewicht > 15 kg, inclusief alle ziekten en gebreken ongeacht de indicatie, en de gevolgen van (kraak)beendefecten, te weten heupdysplasie en elleboogdysplasie. Onder deze uitsluiting vallen ook intra-articulaire injecties alsmede operaties die ten doel hebben het heup –en/of ellebooggewricht beter te laten functioneren waaronder een pectineusmyectomie, behandeling van epifysiolysis, symphysis pelvis ostetomie en/of een bekkenkanteling (Triple Pelvis Osteotomie).
 6. Loopsheid- of krolsheidpreventie met behulp van medicijnen.
 7. Elke vorm van (chemische) castratie, ongeacht de (medische) indicatie zoals een baarmoederontsteking of cryptorchidie inclusief alle medische kosten om deze operatie te kunnen uitvoeren.
 8. Het voortplantingsproces en de begeleiding rond drachtigheid en geboorte (inclusief baarmoederspoeling en/of abortus).
 9. Elke gebitsbehandeling inclusief de daarbij behorende diagnostiek en nood zakelijke ziektekosten om deze behandeling te kunnen uitvoeren, behoudens hetgeen hierover binnen het PLUS Pakket en TOTAAL Pakket is opgenomen.
 10. Alle (medicinale) dieetvoeders, en veterinaire begeleiding al dan niet voorgeschreven door de dierenarts.
 11. Alle behandelingen en middelen (inclusief diergeneesmiddelen) ter voorkoming of bestrijding van infecties door parasieten zoals wormen, vlooien, teken en mijten, behoudens hetgeen hierover binnen het PLUS Pakket en TOTAAL Pakket in de dekking is opgenomen.
 12. Diergeneesmiddelen gebruikt als verzorgingsmiddel, voedingssupplement en/ of vitaminepreparaat en andere “serviceproducten”, zoals o.a. tekentang, vlooienkam, nagelschaar.
 13. Cosmetische ingrepen inclusief het plaatsen van (gewrichts)protheses als onderdeel van een behandeling na een ongeval of ziekte.
 14. Experimentele behandelingsvormen waaronder inbegrepen gentherapie, stamceltherapie en IRAP injecties en medisch gezien zinloze behandelingen die het verzekerd gezelschapsdier uiteindelijk niet zullen baten.
 15. Alle niet specifieke kosten die niet direct gerelateerd zijn aan de behandeling zoals oproepkosten behandelteam, voorrijkosten, toeslag gebruik bedrijfs ruimten of instrumentarium, alsmede kosten voor voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen om het verzekerd gezelschapsdier te kunnen behandelen wanneer besmettingsgevaar voor andere dieren, behandelaars of derden moet worden voorkomen inclusief plaatsing in quarantaine.
 16. Alle extra kosten gemaakt door de verzekeringsnemer die ontstaan om aan eventuele aanvullende verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst te kunnen voldoen waaronder inbegrepen (extra) reiskosten en administratiekosten.
 17. Transplantatie van organen en/of orgaanweefsels.
 18. Het gebruik van (hulp)middelen zoals een rolstoel die worden ingezet voor revalidatie of als onderdeel van een plan waarin behandeling voor langer dan 30 dagen is voorzien, behoudens hetgeen hierover is vastgelegd in het PLUS en TOTAAL Pakket
 19. Alle medische kosten voor behandeling van tumoren dmv medicijnen, chemoen/of radiotherapie inclusief alle voorbereidende en ondersteunende diagnostiek en behandelingen ten behoeve van een correcte uitvoer van de chemo en radiotherapie waaronder inbegrepen identificatie van genmarkers, behoudens indien de aanvullende chemo- en radiotherapieverzekering is afgesloten.
 20. Alle voorbereidende en ondersteunende behandelkosten alsmede complicaties van ziekten/indicaties die niet onder de gekozen dekking vallen.

Terrorismeschade

 1. Beperkte vergoeding bij terrorismeschade De risicodragende verzekeringsmaatschappij is aangesloten bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Petplan vergoedt daarom de schade op basis van het Protocol afwikkeling Claims van de NHT. Daarin staat dat de schadevergoeding beperkt kan worden bij terrorisme, kwaadwillige besmetting en dergelijke. De schadevergoeding kan in dat geval worden beperkt tot de uitkering die Petplan of de risicodragende verzekeringsmaatschappij ontvangt van de NHT. De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. Pas wanneer de beslissing van de NHT en het bedrag van de vergoeding bekend zijn gemaakt, is er recht op schadevergoeding. De volledige tekst van het protocol kunt u vinden op www.terrorismeverzekerd.nl.
 2. Verval van rechten bij niet-tijdige melding Elk recht op schadevergoeding of uitkering vervalt als de melding van de claim niet is gedaan binnen 2 jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een terrorismeschade. Hiermee wordt afgeweken van de regeling over verjaring van claims in artikel 8.10.
Procedure klachten en geschillen

Toepasselijk recht
Op Petplan verzekeringsovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Klachten of geschillen
Klachten naar aanleiding van de totstandkoming en uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst kunt u schriftelijk indienen bij de directie van Petplan Nederland, Postbus 23, 1462 ZG Middenbeemster. Wanneer het oordeel naar de mening van verzekeringsnemer onbevredigend is kan deze zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het KIFID. (Adresgegevens KIFID: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag Telefoon 0900- 3552248, internet www.kifid.nl) Wanneer verzekeringsnemer geen gebruik wil maken van de klachtmogelijkheden, of de behandeling of uitkomst niet bevredigend vindt, dan kan deze het geschil voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter.

Privacy

De bij de aanvraag ingevulde persoonsgegevens en eventueel nader over te leggen persoonsgegevens gebruikt Petplan voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en fraudepreventie. Petplan kan deze gegevens ook gebruiken om de verzekeringsnemer te informeren over andere relevante producten en diensten. Op de verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode ‘Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen’ van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, Telefoon (070) 333 87 77.

Blijf net als 18.663 andere hondenliefhebbers op de hoogte van de nieuwste artikelen!

Nog niet overtuigd van Petplan?

Bekijk verzekeraar

Vanaf € 10,21

per maand

Bekijk verzekeraar

Bekijk verzekeraar

Vanaf € 12,23

per maand

Bekijk verzekeraar